Kristin Cavallari Bikini Wear on California

Cavallari_Kristin_SAM_080709.jpg
Kristin Cavallari shows off her perfect beach bikini body while soaking up some sun in Malibu, CA on August 7, 2009
Cavallari_Kristin_bikini_21.jpg Cavallari_Kristin_bikini_021.jpg Cavallari_Kristin_bikini_021.jpg